Z

a obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Nina i prenesenih poslova, ustrojeni su Upravni odjeli:

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

FUNKCIJATELEFON, FAXMAIL
Pročelnica Radmanka Subotić, dipl.oec.265-540, fax. 264-856[email protected]
Gordana Lipotica – referent265-539, fax. 264-856[email protected]
Marijana Kapetanović – referenti265-540,fax. 264-856[email protected]

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE

FUNKCIJATELEFON, FAXMAIL
Jozo Mustać, dipl.ing. građ
Pročelnik upravnog odjela za komunalne poslove
265-541[email protected]
Matija Morović
Komunalni redar
265-092[email protected]
Josip Ljubičić
Prometni redar ( i naknada za reklamne panoe)
265-538[email protected]
Ivo Surić, ing.pom.prom.
Stručni suradnik za komunalne poslove (energetska učinkovitost i vatrogastvo)
264-809[email protected]
Josip Vidić
Komunalna naknada i naknada za uređenje voda
265-090[email protected]
Josipa Vidaić
Komunalna naknada i naknada za uređenje voda, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju
265-090[email protected]

[email protected]

Petar Glavan
Legalizacija i provedba dokumenata građenja i komunalni doprinos
264-770[email protected]
Marko Sjauš, ing.građ.
Stručni suradnik
264-770[email protected]
Borjan Andrija Peša, mag.oec.
Viši stručni suradnik za javnu nabavu i razvoj jedinice lokalne samouprave (Javna nabava, EU projekti,organizacija sajmova, edukacijskih radionica)
264-854[email protected]
Ivona Stulić Sipina, struč. spec. oec.
Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata za EU fondove
265-854 [email protected]

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNO-PRAVNE I OPĆE POSLOVE

FUNKCIJATELEFON, FAXMAIL
Željko Radošević, dipl.iur.
Pročelnik
265-542[email protected]
Marijana Ramov, dipl. pov. um. – Ured za kulturu
Viša savjetnica za kulturu
265-533[email protected]
Mirjana Knežević  Ured za socijalnu skrb
Viša savjetnica za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
265-536[email protected]
Linda Maraš
Ured Gradonačelnika, Savjetnica za službeničke odnose
i kadrovske poslove
265-420[email protected]
Šime Peša, spec.admin.publ.
Viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu
265-542[email protected]
Ana Škibola
Namještenik
265-420

CENTRALA

FUNKCIJATELEFON, FAXADRESA
265-252Višeslavov trg 1, 23 232 Nin

URED GRADONAČELNIKA

FUNKCIJATELEFON, FAXMAIL
Gradonačelnik265-420, fax. 265-419[email protected]